กองการศึกษา

นายณฐนน ฐิติโฆสน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
085-8906070
นายพิทักษ์ พรลดาวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
083-1285973
นางธนสร โพธิ์เอี่ยม
ครูชำนาญการ
082-2151869
นางสิริพันธุ์ ชูธรรม
ครูชำนาญการ
089-5373351
นางอาทิตยา สุดงาม
ครูชำนาญการ
095-5626299
นางสายสมร จันทร์หอม
ครู
081-2906348
นางสาววริศราภรณ์ บุญราษฎร์
ครูผู้ช่วย
098-6653351
นางสาวไพรินทร์ ไปดี
ครูผู้ช่วย
093-7256826