กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

Untitled
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ว่าง
นางสาวธนสร โพธิ์เอี่ยม
ครู คศ.2
082-2151869
นางสิริพันธุ์ ชูธรรม
ครู คศ.2
089-5373351
นางอาทิตยา สุดงาม
ครู คศ.2
083-7417097
นางสายสมร จันทร์หอม
ครู คศ.1
081-2906348
นายพิทักษ์ พรลดาวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
083-1285973