1 October 2023
Latest:

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางระพีพร สมสุข
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายณฐนน ฐิติโฆสน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายพิทักษ์ พรลดาวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
083-1285973
นางธนสร โพธิ์เอี่ยม
ครู ชำนาญการ
082-2151869
นางสิริพันธุ์ ชูธรรม
ครู ชำนาญการ
089-5373351
นางอาทิตยา สุดงาม
ครู ชำนาญการ
083-7417097
นางสายสมร จันทร์หอม
ครู
081-2906348
นางสาววริศราภรณ์ บุญราษฎร์
ครูผู้ช่วย
นางสาวไพรินทร์ ไปดี
ครูผู้ช่วย