กองช่าง

นายอภิวัฒน์ ศรีชมภู
หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
085-6896488
นายอโนทัย นุ่นแก้ว
นายช่างโยธาชำนาญงาน
084-0126805
นายวัชรพงศ์ พัฒนพันธ์ชัย
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน
094-2982652
นายทวิช รุ่งมิตรจรัสแสง
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
087-0809442
นายภูวนาถ เทียนทองสกุล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
084-1611816
นายวินัย ดำอ่อน
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
065-7036541