กองช่าง

นายอโนทัย นุ่นแก้ว
หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
Anotai.noon@gmail.com
นายวัชรพงศ์ พัฒนพันธ์ชัย
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน
Watcharaphong196903@gmail.com
นายภูวนาถ เทียนทองสกุล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
phuwanat191985@gmail.com
นายสุวินัย ดำอ่อน
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
Suwinai.tor@gmail.com