กองช่าง

Untitled
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายอโนทัย นุ่นแก้ว
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
084-0126805
นายวัชรพงศ์ พัฒนพันธ์ชัย
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน
094-2982652
นายภูวนาถ เทียนทองสกุล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
084-1611816
นายวินัย ดำอ่อน
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
065-7036541