กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายสหพัฒน์ พลอยเพ็ชร
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
098-8724571
นายสุวัฒน์ วรรัตนกิจ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางพิมพิไลย แสนโอฬารศิริ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
081-9463604