1 October 2023
Latest:

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายสหพัฒน์ พลอยเพ็ชร
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
061-5587451
นายสุวัฒน์ วรรัตนกิจ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางพิมพิไลย แสนโอฬารศิริ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
081-9463604