กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายสหพัฒน์ พลอยเพ็ชร
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
061-5587451
นางสาวศิรินทิพย์ สืบแต่จุ้ย
พยาบาลปฏิบัติการ
นางสาวสุพัตรศรี แซ่ก๊วย
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
062-5855698
นางพิมพิไลย แสนโอฬารศิริ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
081-9463604