ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลประเภทสายงานทั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานสายงานประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ