คู่มือการแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ