คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ