จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลลํานารายณ์ จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ในวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ชั้น 3 เพื่อเป็นการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้จัดทำขึ้น ว่ามีความสอดคล้อง และเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และสามารถใช้เป็นแผนการปฏิบัติราชการที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และเสนอปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ต่อนายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ทบทวน และปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ถูกต้อง ต่อไป