การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ชั้น 3

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ได้เรียกประชุมเชิงปฏิบัติการ ทีมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล จำนวน 30 คนการประชุม เกิดขึ้นหลังจาก นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล ได้ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ รับทราบการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานเทศบาล และต้องการสอบถามความต้องการ ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานในการประชุมครั้งนี้ก็เพื่อแจ้งนโยบาย รวมถึงวิสัยทัศน์ ทิศทางแนวทางในการปฏิบัติงานตลอดจนการเสริมสร้างวัฒนธรรมในหน่วยงาน การป้องกันทุจริตประพฤติมิชอบในองค์กร เพื่อให้เทศบาลตำบลลำนารายณ์ เป็นองค์กรที่ดีมีคุณธรรม โปร่งใสในการปฏิบัติงาน เป็นที่พึ่งของประชาชน มีค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ ก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัยในสายตาประชาชน ตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งในกิจกรรม มีการแสดงความคิดเห็นทั้งการสอบถามโดยตรง และการแสดงข้อคิดเห็น เพื่อให้บุคลากรระดมความคิดเห็น ตามหัวข้อ “การเสริมสร้างวัฒนธรรมในหน่วยงาน ด้านการป้องกันทุจริตประพฤติมิชอบในองค์กร”