สภากาแฟ (Morning Brief) ครั้งที่ 12

กิจกรรมหน่วยงาน

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ พนักงานเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ กลุ่มบาสโลบเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และประชาชนในเขตเทศบาลฯ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ (Morning Brief) ครั้งที่ 12 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะพูดคุย ร่วมปรึกษาหารือ และขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย ข้อสั่งการของรัฐบาล กระทรวง และจังหวัด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ณ ที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล