กิจกรรม Big Cleaning Day บ้านเอื้ออาทร

กิจกรรมหน่วยงาน

วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2567 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day โดยเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ร่วมกับสำนักงานเคหะจังหวัดลพบุรี ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรลพบุรี (ลำนารายณ์) เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโครงการฯ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและน่าอยู่อาศัย