ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 1/2567

กิจกรรมหน่วยงาน

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 1/2567 โดยมีคณะอนุกรรมการเข้าร่วมการประชุม เพื่อพิจารณาและอนุมัติข้อเสนอโครงการจัดบริการดูแลระยะยาว และแผนการดูแลรายบุคคล (Care plan) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ชั้น 3