ร่วมกันแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น

เทศบาลตําบลลํานารายณ์ นําโดย นางสาวนิศาชล กิ้วลาดแยง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตําบลลํานารายณ์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ร่วมกันแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร