จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อประชุมประชุมแผนพัฒนา ท้องถิ่นเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เทศบาลตําบลลํานารายณ์ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อประชุมประชุมแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ในวันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.
นางธัญญมน ศรีผ่าน นายกเทศมนตรีตําบลลํานารายณ์ ร่วมประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่งเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๐
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ณ ห้องประชุมสํานักงานเทศบาลตําบลลํานารายณ์ ชั้น 3
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=LamnaraiPr&set=a.2567251426904600