มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ พนักงานเทศบาลฯ มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ โดยได้รับการสนับสนุนจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในตรวจคัดกรองให้กับผู้สูงอายุที่มารับเงินเบี้ยยังชีพ โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

https://www.facebook.com/LamnaraiPr/posts/2615424885420587