1 October 2023
Latest:
กิจกรรมเทศบาล

พิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ นางสาวนิศาชล กิ้วลาดแยง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยได้รับเกียรติจากนางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี