ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

วันที่ 17 กันยายน 2564
เทศบาลตำบลลำนารายณ์
นำโดย
นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล
นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล

ให้ความช่วยเหลือประชาชน
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
กรณีประสบความเดือดร้อน
จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

โดยการมอบถุงยังชีพ ให้กับครัวเรือน
ในเขตเทศบาลตำบลลำนารายณ์

ณ โรงจอดรถดับเพลิงเทศบาลตำบลลำนารายณ์

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=LamnaraiPr&set=a.2724170141212727