การช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP ปี 2565

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับ นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และคณะ ลงพื้นที่ร่วมกับศูนย์อำนวยการ ปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอ (ศจพ.อ.) อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เรื่อง การช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP ปี 2565 บริเวณ หมู่ที่ 4 ตำบลลำนารายณ์

โดยมีหน่วยงานร่วมให้ความช่วยเหลือ
1.พระครูบุญบาลประดิษฐ์ เจ้าคณะอำเภอชัยบาดาล และคณะสงฆ์อำเภอชัยบาดาล
2.ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
3.พัฒนาการจังหวัดลพบุรี
4.นายอำเภอชัยบาดาล
5.ผู้บังคับการศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก
6.พัฒนาการอำ
7.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชัยบาดาล
8.สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล
9.กิ่งกาชาดอำเภอชัยบาดาล
10.เทศบาลตำบลลำนารายณ์
11.องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตำบลลำนารายณ์
12.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลลำนารายณ์
13.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 ตำบลลำนารายณ์
14.คุณวรวงศ์ วรปัญญา

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2923884527907953&type=3