โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอย ประจำปีงบประมาณ 2565 (รุ่นที่ 3)

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลลำนารายณ์ นำโดย นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล จัดโครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอย ประจำปีงบประมาณ 2565 (รุ่นที่ 3)

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารมีความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการเป็นผู้ผลิตอาหารที่มีคุณภาพ และตระหนักในความสะอาดและความปลอดภัยด้านอาหาร โดยการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบเฝ้าระวังอาหารจากสารปนเปื้อน ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับบัตรประจำตัวผู้ประกอบกิจการ ซึ่งมีอายุ 3 ปี และวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการอบรม

ในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้ประกอบกิจการร้านอาหารและแผงลอย จำนวน 50 คน โดยได้รับสนับสนุนวิทยากรจากสาธารณสุขอำเภอชัยบาดาล ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ชั้น 3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2922954821334257&type=3