กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลลำนารายณ์ ร่วมเดินขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่มีมาแต่โบราณให้ยังคงอยู่ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ปลูกฝังค่านิยมอันดีงามให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนในการอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2933089076987498&type=3