โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะในชุมชน

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลลำนารายณ์ ได้จัดทำ โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะในชุมชน ประจำปี 2565 เพื่อให้ขยะได้รับการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ให้ประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ได้ตระหนักและเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะ มีความรู้เกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆ ตลอดจนทราบถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากขยะ วิธีการลดปริมาณขยะ และวิธีการคัดแยก

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2938184559811283&type=3