1 October 2023
Latest:
กิจกรรมเทศบาล

ศึกษาดูงานการจัดการขยะ ตำบลบางขันหมาก จังหวัดลพบุรี

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565

เทศบาลตำบลลำนารายณ์ นำโดยนายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล

จัดโครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะในชุมชน ประจำปี 2565 เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ฟังบรรยายเรื่องการบริหารจัดการขยะ โดย ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง และลงพื้นที่ดูงานสถานที่จริง ณ บริเวณที่ว่าการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

โดยได้รับความร่วมมือจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน ผู้นำชุมชน ทุกหมู่ในเขตเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ในการเดินทางไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อนำความรู้กลับมาพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลตำบลลำนารายณ์

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2939426656353740&type=3