วันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล
นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
และพนักงานเทศบาล

ร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์
สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ชั้น ๓