1 October 2023
Latest:
กิจกรรมเทศบาล

เทศบาลพบประชาชน หมู่ 4 ชัยนารายณ์

เทศบาลตำบลลำนารายณ์ นำโดย นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ได้ร่วมโครงการเทศบาลพบประชาชน “เทศบาล 17 ชุมชน” ทุกคนคือญาติมิตร ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนเพื่อช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ โดยมีการลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ลงพื้นที่พัฒนา ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นจากเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลตำบลลำนารายณ์ บริการตัดผม ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า มอบถังเคมีดับเพลิง บริการรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย รับปรึกษาเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และให้ความรู้การคัดแยกขยะ โดยวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 ลงพื้นที่บริเวณชุมชนอ่างนิคม และชุมชนลานทอง หมู่ 4 ตำบลชัยนารายณ์

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2955474894748916&type=3