23 ตุลาคม วันปิยมหาราช

วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล