รับรางวัลองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีผลปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ และนางสาวนิศาชล กิ้วลาดแยง ปลัดเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ร่วมประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดลพบุรี ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 4/2565

ตามที่จังหวัดลพบุรีแจ้งว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565 และได้ประกาศผลการคัดเลือกเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ทราบ

เทศบาลตำบลลำนารายณ์ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น “ด้านสาธารณสุข” ประจำปี 2565

จากโครงการ โครงสร้างพัฒนาบริหารศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลตำบลลำนารายณ์

ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=LamnaraiPr&set=a.501314878703282