ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์
เรื่อง การขายขยะมูลฝอยสะสมในบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย
ณ สถานที่ทิ้งขยะบ่อขยะเขาหินกลิ้ง