ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์
เรื่อง การขายขยะมูลฝอยสะสมในบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย (ครั้งที่ 2)
ณ สถานที่ทิ้งขยะบ่อขยะเขาหินกลิ้ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี