1 October 2023
Latest:
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง การเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ