จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง จำนวน ๖ โครงการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

เอกสารที่เกี่ยวข้อง