ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์คอนกรีตเป็นถนน คสล. (ซอยสมใจโต๊ะจีน) หมู่ที่ 8 ไปหมู่ที่ 11 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)