ข้อมูลผู้บริหาร

นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล
นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์
081-9482488
ร้อยตำรวจตรีกำจัด สุขจันทร์
รองนายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์
087-9779147
นายมณฑล เยาวภา
รองนายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์
081-9915330
นายศรีชัย ตันฑะโสภณ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นางนภารัตน์ เยาวภา
เลขานุการนายกเทศมนตรี