ผู้บริหารเทศบาลตำบลลำนารายณ์

นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล
นายกเทศมนตรีฯ
081-9482488
ร.ต.ต.กำจัด สุขจันทร์
รองนายกเทศมนตรีฯ
087-9779147
นายสาโรจน์ รักงาม
รองนายกเทศมนตรีฯ
090-4319825
นายศรีชัย ตันฑะโสภณ
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรีฯ
089-9005330
นายสุพจน์ ใจบุญ
เลขานายกเทศมนตรีฯ