ข้อมูลผู้บริหาร

นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล
นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์
081-9482488
ร้อยตำรวจตรีกำจัด สุขจันทร์
รองนายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์
087-9779147
นายศรีชัย ตันฑะโสภณ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
089-7177362
นายสุพจน์ ใจบุญ
เลขานุการนายกเทศมนตรี