1 October 2023
Latest:

ข้อมูลพื้นฐาน

เดิมบ้านลำนารายณ์มีพื้นที่อยู่ในเขตการปกครองของตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ต่อมาบ้านลำนารายณ์มีประชากรมากขึ้นและมีความเป็นชุมชนที่หนาแน่นมากขึ้น ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอชัยบาดาลจากตำบลชัยบาดาลมาอยู่ที่ตำบลลำนารายณ์ ซึ่งมีความเหมาะสมทางด้านภูมิศาสตร์มากกว่า ดังนั้นกระทรวงมหาดไทยจึงได้ประกาศจัดตั้งตำบลลำนารายณ์ ให้มีฐานะเป็น “สุขาภิบาลลำนารายณ์” เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๐๔ นายสุวรรณ ศรีสุคนธรัตน์ นายอำเภอชัยบาดาล ในขณะนั้นเป็นประธานกรรมการสุขาภิบาลคนแร และได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม๒๕๔๒

เทศบาลตำบลลำนารายณ์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ จังหวัดลพบุรี ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐๔ หมู่ที่ ๖ ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ห่างจากตัวจังหวัดลพบุรีประมาณ ๙๕ กิโลเมตร ห่างจาก กรุงเทพมหานครประมาณ ๑๙๘ กิโลเมตร มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น ๑๒.๖ ารางกิโลเมตร

ประชากร ทั้งสิ้น จำนวน ๑๖,๔๐๕ คน มีครัวเรือนจำนวน ๗,๓๙๑ ครัวเรือน