คำถามที่พบบ่อย

เลขที่ 204/2 หมู่ 6 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

เปิดทำการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. (หยุดนักขัตฤกษ์)

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ หมายเลขโทรศัพท์ (036)461-758-9

การแจ้งเหตุเพลิงไหม้ สามารถแจ้งได้ที่

  • หมายเลขโทรศัพท์ (036)461-111 (ตลอด 24 ชม.)
  • หมายเลขโทรศัพท์ (036)461-758-9

ไม่เกินวันที่ 10 ของทุกเดือน

การขึ้นทะเบียนสามารถขึ้นได้ ตั้งเเต่เด็กที่เกิดตั้งเเต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นมา

ผู้พิการที่จะขอขึ้นทะเบียน จะต้องได้รับใบรับรองความพิการจากเเพทย์ก่อน จึงสามารถนำมาขึ้นทะเบียนคนพิการได้

ติดต่อขอรับชำระภาษี ได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลกุดไห ในวันและเวลาราชการ ดังนี้
    1. ภาษีโรงเรือนและที่ดินกำหนดให้ยื่นแบบเสียภาษี ตั้งแต่เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี
    2. ภาษีบำรุงท้องที่กำหนดให้ยื่นแบบเสียภาษีตั้งแต่มกราคม– 30 เมษายน ของทุกปี
**ในกรณีบุคคลที่ เป็นเจ้าของที่ดินใหม่ หรือจำนวนที่ดินเดิมมีการเปลี่ยนแปลง โดยการโอนขาย เพิ่มลด หรือมีเหตุที่ทำให้ที่ดินเปลี่ยนแปลงไป ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินใหม่ ภายใน 30 วัน
    3. ภาษีป้ายกำหนดให้ยื่นแบบเสียภาษีตั้งแต่เดือนมกราคม – 31 มีนาคม ของทุกปี