คำถามที่พบบ่อย

สำนักงานเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ตั้งอยู่ที่ใด?

เลขที่ 204/2 หมู่ 6 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

เวลาเปิดทำการของสำนักงาน?

เปิดทำการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. (หยุดนักขัตฤกษ์)

สามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ ณ ที่ใด

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ หมายเลขโทรศัพท์ (036)461-758-9

สามารถขอความช่วยเหลือ (ด้านสาธารณภัย,ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต, ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ)ได้ ณ ที่ใด

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายเลขโทรศัพท์ (036)461-758-9

แจ้งเหตุฉุกเฉินเพลิงไหม้ ทต.ลำนารายณ์ ได้อย่างไร

การแจ้งเหตุเพลิงไหม้ สามารถแจ้งได้ที่

  • หมายเลขโทรศัพท์ (036)461-111 (ตลอด 24 ชม.)
  • หมายเลขโทรศัพท์ (036)461-758-9

เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ่ายวันใด

ไม่เกินวันที่ 10 ของทุกเดือน

เด็กเเรกเกิด สามารถขึ้นทะเบียนเพื่อรับสิทธิได้ตั้งเเต่เมื่อใด

การขึ้นทะเบียนสามารถขึ้นได้ ตั้งเเต่เด็กที่เกิดตั้งเเต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นมา

ผู้พิการสามารถขึ้นทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิเงินความพิการให้คนพิการ โดยใช้เอกสารหลักฐานใดบ้าง

ผู้พิการที่จะขอขึ้นทะเบียน จะต้องได้รับใบรับรองความพิการจากเเพทย์ก่อน จึงสามารถนำมาขึ้นทะเบียนคนพิการได้

การติดต่อขอรับชำระภาษี ต้องทำอย่างไรอย่างไร

ติดต่อขอรับชำระภาษี ได้ที่งานผลประโยชน์ และกิจการพาณิชย์ กองคลังเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ในวันและเวลาราชการ ดังนี้
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดินกำหนดให้ยื่นแบบเสียภาษี ตั้งแต่เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี
2. ภาษีบำรุงท้องที่กำหนดให้ยื่นแบบเสียภาษีตั้งแต่มกราคม– 30 เมษายน ของทุกปี
**ในกรณีบุคคลที่ เป็นเจ้าของที่ดินใหม่ หรือจำนวนที่ดินเดิมมีการเปลี่ยนแปลง โดยการโอนขาย เพิ่มลด หรือมีเหตุที่ทำให้ที่ดินเปลี่ยนแปลงไป ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินใหม่ ภายใน 30 วัน
3. ภาษีป้ายกำหนดให้ยื่นแบบเสียภาษีตั้งแต่เดือนมกราคม – 31 มีนาคม ของทุกปี