คู่มือ เทศบัญญัติเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2542