รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564