รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564