รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564