ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
ใส่เฉพาะตัวเลข 13 หลัก เช่น 1234567891234
ใส่เรื่องที่ต้องการร้องเรียน เช่น การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ
กรุณาใส่รายละเอียดการร้องเรียน เช่น ชื่อนามสกุลผู้ถูกกล่าวหา ตำแหน่ง หน่วยงาน สังกัด พร้อมรายละเอียดเรื่องที่ต้องการร้องเรียน

ทั้งนี้ เทศตำบลลำนารายณ์ ได้กำหนดมาตรการในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าจะได้รับการคุ้มครองสิทธิและข้อมูลจะถูกปกปิดเป็นความลับ โดยเทศบาลตำบลลำนารายณ์ จะไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวตนของผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บไว้เป็นความลับตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเทศบาลตำบลลำนารายณ์จะดำเนินการอย่างระมัดระวังเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการสอบสวนหาข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ความเสียหาย และผลกระทบต่อผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ