สถานธนานุบาล

นางสาวจงจิตร บุญกุระกนก
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
086-1308116
นางประทิน ออมทรัพย์
พนักงานรักษาของ
086-1325195
นายอยุทัย ทองกลม
พนักงานเขียนตั๋ว
093-0272523
นายทรงพล สุขใจ
พนักงานรักษาสถานที่และความสะอาด
089-9033102
นางสาววารัตน์ วิวัฒนาการ
พนักงานบัญชี
096-8275362