สมาชิกสภาเทศบาล

นายไสว สิงห์ทอง
ประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์
083-9791986
นายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์
081-9489069
นายศรัณย์พัทธ์ ติกขะปัญโญ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เขต 2
092-4101114
นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เขต 1
081-9485438
นายถนอม ศรีจันทร์นิตย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เขต 1
086-8127347
นายสมนึก นาโพธิ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เขต 1
0817955055
นายวิชาญ ชิ้นเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เขต 1
089-8019771
นายนิกร ห่วงงาม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เขต 1
092-4989549
นางสาวสุกัญญา จัตุรัส
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เขต 2
080-0185811
นางสุมาลี ธรรมเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เขต 2
SML_009@hotmail.com
นางศุภนุช วะดี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เขต 2
081-7808464
นายกันต์ศักดิ์ หอมกลิ่นราตรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เขต 2
081-3647999