สมาชิกสภาเทศบาล

นายสาโรจน์ รักงาม
ประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์
090-4319825
นายวิชาญ ชิ้นเจริญ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์
036-461787
นายศรัณย์พัทธ์ ติกขะปัญโญ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
092-4101114
นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
081-9485438
นายถนอม ศรีจันทร์นิตย์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
086-8127347
นายสมนึก นาโพธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
081-7955055
นายนิกร ห่วงงาม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
092-4989549
นางสาวสุกัญญา จัตุรัส
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
080-0185811
นางสุมาลี ธรรมเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
081-2955251
นายไสว สิงห์ทอง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
083-9791986
นางศุภนุช วะดี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
081-7808464
นายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
081-9489069