สำนักปลัด

นางสาวนิศาชล กิ้วลาดแยง
ปลัดเทศบาลตำบลลำนารายณ์
081-6974762
นางระพีพร สมสุข
รองปลัดเทศบาลตำบลลำนารายณ์
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
081-9477500
จ่าเอกสมพร ปลื้มมะลัง
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
081-2932600
นางสาวกัญญาณัฐ ด้วงชนะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
082-8473415
นายวัฒนา พวงศรีแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
081-2918007
นายสิทธิพล ขันติโก
นิติกร ปฏิบัติการ
นางสาวปาณิสรา วงษ์วาน
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
นางสาวอลิศรา จงสวัสดิ์
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
086-6111693
นางสาวศิริกาญจน์ เกล็ดจีน
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
นายสุริยา จิตรา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
094-4027299