สำนักปลัด

นางสาวนิศาชล กิ้วลาดแยง
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลลำนารายณ์
081-6974762
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
0819-477500
จ่าเอกสมพร ปลื้มมะลัง
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
081-2932600
นางสาวกัญญาณัฐ ด้วงชนะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
082-8473415
นายวัฒนา พวงศรีแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
081-2918007
นายสุเมธ คุณมี
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
นายสุริยา จิตรา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
094-4027299
นายวุฒิภัทร ศรศักดิ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
061-4612591
นายเอกอมร ยนต์ชัย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
085-6493834
นายณฐภัทร ลี้อิศรามาศ
นิติกรปฏิบัติการ