สำนักปลัด

นางสาวนิศาชล กิ้วลาดแยง
ปลัดเทศบาลตำบลลำนารายณ์
081-6974762
-ว่าง-
รองปลัดเทศบาลตำบลลำนารายณ์
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
081-9477500
จ่าเอกสมพร ปลื้มมะลัง
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
081-2932600
นางสาวกัญญาณัฐ ด้วงชนะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
082-8473415
นายวัฒนา พวงศรีแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
081-2918007
นายสุเมธ คุณมี
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
นายสุริยา จิตรา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
094-4027299
นายวุฒิภัทร ศรศักดิ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
061-4612591