หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่มท 0809.3ว8 เรื่อง แบบประเมินการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560