1 October 2023
Latest:
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

ประกาศ ก.ท.จ.ลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564