ประกาศ ก.ท.จ.ลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำของเทศบาล พ.ศ.2558