มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรบานกำหนดตำแหน่งพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

เอกสารที่เกี่ยวข้อง