หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล พ.ศ.2558

เอกสารที่เกี่ยวข้อง