หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล

ดาวน์โหลดได้ที่ https://www.lamnaraicity.go.th/files/หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของเทศบาล 111124545.pdf